Related Comments Lyrics

آقا زاده

این همه خونس در این شهر
برای ما دوتا تو یکیشم جا نیست
پول نفت و گاز بنزین و ببین
تو جیب حاجی فلانیست
اونکه می بینی الان حالی به حالیست
آقا زاده هست و از جنس ما نیست
ژن خوب داره و باعث و بانی گرانیست

می گن ساکت باش حرف نزن هیس
بهت می گن یاغی
خوب به چشم
زندگی زیباست عزیزان سخت نگیرین
یک وعده غذا کافیست

قیمت ارزو دلارو می خوای چیکار ولش کن
خونه و ماشین می خوای چیکار ولش کن
لقمه نانی می رسد از این حوالی
برنج و گوشت و پیتزا رو ولش کن

سهم ما اینهمه پاییز نبود
حارفامون اینهمه از کنایه لبریز نبود
سود بانکی اینهمه وسوسه انگیز نبود
سر و کار این درخت با تبر تیز نبود

کرونا تو دیگه مارو رها کن برو
جون مادرت حیا کن برو
اینجا رو ببین حتی هوا نیست برو
بدتر از این سهم ما نیست برو