Related Comments Lyrics

تو این اتاق سوت و کور این منم یه روانی
تو درونم چند تا رو یه سنتم رو حرفام نی
‌‌یه روز اما چند تا مود قاطی شدم من با چی
هم غم هم خنده بود همش رو مود لج بازی

اگر یک روز دیدی نیستم
بدون در آخر جام پیش توئه
اگر دیروز گفتم که دوستت ندارم
بدون که امروز حتی به حرفم فکر هم‌ نمیکنم

نپرس ازم از حرفام زیاد
هیچ کدوم و یادم نمیاد
میخندم یهو اشکم میاد
از مودی بودن بدم میاد

اگر یک روز دیدی نیستم
بدون در آخر جام پیش توئه
اگر دیروز گفتم که دوستت ندارم
بدون که امروز حتی به حرفم فکر هم‌ نمیکنم