Related Comments Lyrics
چشم من افتاد به چشمای تو خیلی آرامش داره دنیای تو من قراره دیگه با تو باشم با صدای زنگه حرفات پاشم حواسه یه دنیا پرته به ما دوت ا قول میدم که تو رو تنها نذارم از فردا خوشبختم از فردا خوشحالم من کنارت دیگه دردی ندارم بویه بارون میزنه قلبم چه تند تند میزنه من خوشم کنار تو عاشق که دل نمیکنه بویه بارون میزنه عطرت تو آغوشه منه این علاقه عادی نیست عشقه یه مرد و یه زنه بویه بارون میزنه قلبم چه تند تند میزنه من خوشم کنار تو عاشق که دل نمیکنه بویه بارون میزنه عطرت تو آغوشه منه این علاقه عادی نیست عشقه یه مرد و یه زنه بازم نگاهم میندازی با چشمایی که خیره ست به چشمای منو مسته مسته که این باعث شده چشمامو رو هرکی و هر چی غیر تو بسته دنیا دیگه با بودنت تو زندگیم با این همه دیوونگیم یه بهشته میخوام اسم تو هر چی که باشه صدات کنم یه فرشته بویه بارون میزنه قلبم چه تند تند میزنه من خوشم کنار تو عاشق که دل نمیکنه بویه بارون میزنه عطرت تو آغوشه منه این علاقه عادی نیست عشقه یه مرد و یه زنه بویه بارون میزنه قلبم چه تند تند میزنه من خوشم کنار تو عاشق که دل نمیکنه بویه بارون میزنه عطرت تو آغوشه منه این علاقه عادی نیست عشقه یه مرد و یه زنه