Related Comments Lyrics
خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت یه جورایی که آب از سر ما گذشت خیلی از سال گذشت اما سرما نرفت خیلی چیزا شد ولی عشقت از این جا نرفت بازم دردا دو تا چشمی که داره میگه برگردا بازم دردا دلم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سردا بازم برف و بازم برف و بازم برف بازم برفا دلی که قد دنیا داره حرفا بازم برفا تو نیستی و یه مشت خاطره مونده زیر این برفا بازم برف و بازم برف و بازم برف کاشکی همه چی اونشب که هر دو مون خواستیم خدا کنه کاشکی هر دو مون بشه با عشق به پای هم واستیم خدا کنه خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت یه جورایی که آب از سر ما گذشت خیلی از سال گذشت اما سرما نرفت خیلی چیزا شد ولی عشقت از این جا نرفت بازم دردا دو تا چشمی که داره میگه برگردا بازم دردا دلم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سردا بازم برف و بازم برف و بازم برف بازم برفا دلی که قد دنیا داره حرفا بازم برفا تو نیستی و یه مشت خاطره مونده زیر این برفا بازم برف و بازم برف و بازم برف