Related Comments Lyrics

تو دیوانه وار زیبایی یه شکوه از اساطیری “صبح ها من بیمار توام” زندگی مو دست می گیری

تو دیوانه وار زیبایی شوکران با اون لبخندت “ظهر ها من نقاش توام” رنگِ مو و گردنبندت

تو دیوانه وار زیبایی مثلِ یه قدیس می خوامت “عصر ها من شاعر توام” تو بی وزنیِ اندامت

مینیاتورِ زنده عاشق شدم تمام کل شبانه روز فقط تو رو می خوام فقط عشق می خوام فقط عشق می خوام

تو دیوانه وار زیبایی تو فراتر از قوانینی “غروب من عکاسِ توام” چشمهات قابِ جهان بینی

تو دیوانه وار زیبایی زیبا به معنیِ قشنگ “شب ها خواننده توام” تو آغوشِ نُت های چنگ…!

مینیاتورِ زنده عاشق شدم تمام کل شبانه روز فقط تو رو می خوام فقط عشق می خوام

مینیاتورِ زنده عاشق شدم تمام کل شبانه روز فقط تو رو می خوام فقط عشق می خوام فقط عشق می خوام