Related Comments Lyrics

داری میری حرفی نیست باشه برو
کسی منو بازی نداد اندازه تو
اونی که پایه غرورش هنوزم مدعیه
خیلی سخته نمیگه دردشو با بقیه
بعد این رابطه ها آرامشه
برو بزار از این که هست بدتر نشه
راه منو خاطرها به اشتباه به هم رسید
حیف احساسی که با تو شده نفرت شدید

دیگه بر نگرد که بر گشت تو راهی نداره تویه محراب تن من دیگه جایی نداره
باید عشق من به چشمات به فراموشی بره
شرح احساس منو تو رو به خاموشی بره
بعد این رابطه ها آرامشه
برو بزار از این که هست بدتر نشه
راه منو خاطرها به اشتباه بهم رسید حیفه احساسی که با تو شده نفرت شدید