Related Comments Lyrics

اسم ادم جنس آهن
روح بی جواب
جسم زندانم
اومدم با دین ، جیغ
بهم چی میگ ین ؟
فرق پره تو ما ا حالتمون
فقط شباهت زیر شرتا از آلتمون
اونا ، متنفرن از فرق من
منم متنفرم از شباهتشون
یک ی از ما ، تو جمع یا تنها
چاشنیه ما عش ق ، کولت رو بردار
زندگی سف ر و شاید باشه چند بار
که میگن می خوای فارق شی باید برونی از راست
من پر از شایدم ، نمیدونم چیه غایتم
شاید ورژن تیکه پارتم ،شاید ا ین نیستم و درگی ر بایدم
گم و گورم تو غفلت عوام ، تک و تنهام تو کشو ر جهان
شاید ساعت مچیتم ، اگه فقط بشکنه زمان
شاید اونی که بهش م یگ ی ضعیفه ز ن
مردت با اینکه ظریف تنش ر ازت
نیست فقط شری ک شبت
واسه تو همینه تهش!
از چشات میخونه بی اینکه حرفی بزنه
شاید دولت زن ،میشد روشن گر
باورت نمیشد دروغ میگفتن بلندتر
به دلت صابون زدی که باورات تو کفن
شاید آدمم و آدمیت دور از من
شاید این جوونی نی که داری پیری میکنیش
منتظر مشت بودی داری ت یزی میخوری
یه زمان فرق داشتی االن چی؟
شبیه همه این ادمایی که م یبینی شدی !