Related Comments Lyrics
این رابطه چی شد رسید به این همش با خودم پی مقصرم همین رابطه که نمی شد گفت یه حس خاص که هر شبش ناکجاست فکر می‌کنم به چیا از تن تو بیش از اندازه که دورم فوقش یه نقطه کورم تو بازیه این دنیا نشد که یک بار دیگه بوت کنم تا نگام برگشت فقط میشه دیگه آرزوت کنم تو این همه روزای مسخره یکدست یه یادگاری از تو توی گردنم هست که اینم قد خودش دیوونه کننده است اینکه با دستاش این خودش برام بست تن می کنم آغوش تو دائم نمیخواد کم شه این سردرد مداوم زیر بارونی که تو وجودم شدی کسی اشکای منو ندید خوب گریه تو شب خیس این سفید یا که نشستن روی موهام مال وقتایی که قهر میشی خیالت نیست نشد که یک بار دیگه بوت کنم تا نگام برگشت فقط میشه دیگه آرزوت کنم تو این همه روزای مسخره یکدست یه یادگاری از تو توی گردنم هست که اینم قد خودش دیوونه کننده است اینکه با دستاش این خودش برام بست