Related Comments Lyrics
دیوانه ندیدی هنوز وای از این حال و روز با این دل دیوانه چه کردی تا دور شوی مرده ام یار قسم خرده ام تو با منو این خانه چه کردی عشق تو در دلم نشستی خوبم تو که هستی بخت من بلند است ای دلیل خنده هایم تو بمان برایم جانم به تو بند است ماهم تویی همراهم تویی دلبر تویی دلخواهم تویی دلداده ام صاف و ساده ام لب تر کنی من آماده ام ماهم تویی همراهم تویی دلبر تویی دلخواهم تویی دلداده ام صاف و ساده ام لب تر کنی من آماده ام لبخند تو جان من است عشق جهان من است تو آنچه که میخواهم از عشقی باران شو به قلبم ببار محو توام بیقرار تو حسرت دلخواهم از عشقی عشق تو در دلم نشستی خوبم تو که هستی بخت من بلند است ای دلیل خنده هایم تو بمان برایم جانم به تو بند است ماهم تویی همراهم تویی دلبر تویی دلخواهم تویی دلداده ام صاف و ساده ام لب تر کنی من آماده ام ماهم تویی همراهم تویی دلبر تویی دلخواهم تویی دلداده ام صاف و ساده ام لب تر کنی من آماده ام