Amir Taslimi Jaane Man

Amir Taslimi

Jaane Man
2,339 views PLAY
|
Thursday 14 January 2021
Related Comments Lyrics
جان من از صدایت اندکی در گوش پنهان می کنم اینچنین زخمی که بر دل مانده درمان می کنم آرزویم بود در باران تو را بوسیدنت در خیالاتم تو را من بوسه باران می کنم جان من عشق من بی سبب هر شب در این تب قلب این دیوانه سوخت جان من عشق من یک نفر با چشم تر چشم بر در این خانه دوخت» عقل و احساس مرا دست به گریبان کرده ای با خودم می جنگم و سر در گریبان می کنم در کدامین نقطه ی شهری که دارم شب به شب فکر خود را کودک ولگرد تهران می کنم جان من عشق من بی سبب هر شب در این تب قلب این دیوانه سوخت جان من عشق من یک نفر با چشم تر چشم بر در این خانه دوخت»